FİZİK ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

287544

RASİM ÖZDEMİR

2010

Elektrodepolama yöntemi ile elde edilen znfe ince filmlerinin elektriksel özdirenç özelliklerinin sezgisel yöntemler yardımıyla incelenmesi
Soft computational analysis of electrical resistivity properties of znfe alloy films produced by electrodeposition method

DOÇ. DR. İSMAİL HAKKI KARAHAN

287540

MÜZEYYEN ÇİLOĞULLARI

2011

Kuantum pseudodot yapılarında elektron fonon etkileşimi
Electron-phonon interaction on the quantum pseudodot structures

YRD. DOÇ. DR. ABDURAHMAN ÇETİN

287537

MEHMET BABAOĞLU

2011

Az miktarda azot eklenmiş uzun dalga boylu yüzey ışıması yapan lazer yapılar
Investigation of dilute nitrides for long wavelength surface emitting semiconductor lasers

YRD. DOÇ. DR. MURAT ODUNCUOĞLU

287536

BAYRAM CAN

2011

Kilis ilindeki evlerde radon gazı ölçümü
Measurements of radon gas in homes in the province of Kilis

YRD. DOÇ. DR. CUMHUR CANBAZOĞLU

287538

MEHMET BOZTAŞ

2011

Kane tipi yarı iletken kuantum halkasında faz gecikme zamanı
Phase delay time in Kane type quantum ring

YRD. DOÇ. DR. MURAT ODUNCUOĞLU

295531

ADEM KORKMAZ

2011

Ortaöğretim okullarında interaktif öğretimin model bir ders üzerinde incelenmesi
The examination of ?nteractive education on a model course at high schools

PROF. DR. ABDULKADİR YILDIZ

287539

İSA AKAR

2011

Teorik ve deneysel titreşim spektroskopisi yardımıyla 5-kloro-8-hidroksikinolin ve Zn ve Mn komplekslerinin incelenmesi
Investigation of 5-chloro-8-hidroksikinolin and Zn and Mn complexes by theoretical and experimental vibrational spectroscopy

DOÇ. DR. HÜSEYİN KÖKSAL

287542

MEHMET FATİH KAHRAMAN

2011

2-hidroksi-1,4-naftakinon molekülü ve bazi geçiş metalleri ile yaptiği bileşiklerin teorik ve deneysel olarak titreşim spektroskopisiyle incelenmesi
Investigation of 2-hydroxy-1,4-napthoquinone molecule and made compounds with some transition metals by theoretical and experimental vibrational spectroscopy

YRD. DOÇ. DR. KANİ ARICI

287541

MEHMET İBRAHİM COŞKUN

2011

Dc manyetik alan sıçratma tekniği ile üretilen Co90Fe10 nano filmlerin yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi
Analysis of structural and magnetic properties of Co90Fe10 nano films prepared by DC magnetron sputtering

PROF. DR. ABDULKADİR YILDIZ

287535

MUSTAFA KUVET

2011

4?-(oktoloksi)-4-bifenilkarbonitril ve 4?-(pentoloksi)-4-bifenilkarbonitril sıvı kristal karışımların absorpsiyon ve floresans özelliklerinin incelenmesi
Analyse of absorption and fluorescence properties of 4?-(octoloxy)-4-biphenylcarbonitrile ve 4?-(pentoloxy)-4-biphenylcarbonitrile liquid crystal mixtures

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA YAZICI

287534

MAZHAR AKBAŞ

2011

4'-(hekziloksi)-4-bifenilkarbonitril ve 4-izotiosiyanatofenil 4-pentilbisiklo [2.2.2] oktan-1-karboksilat sıvı kristal numunelerinin ve karışımlarının dipol momentlerinin belirlenmesi
Analyse of dipole moments of 4'-(hexyloxy)?4-biphenylcarbonitrile ve 4-isothiocyanatophenyl 4-pentylbicyclo [2.2.2] octane-1-carboxylate liquid crystal samples and mixtures

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA YAZICI

299310

GÜLSEREN KOÇ AKA

2011

Farklı depolama şartlarında anilinle kaplanmış AISI 4140 sanayi çeliklerin korozyon özellikleri ve borik asitin (H3BO3) etkisi
Corrosion properties of AISI 4140 industrial steels coated with anilin in different storage conditions and effects of boric acid (H3BO3)

DOÇ. DR. ABDURAHMAN ÇETİN; DOÇ. DR. İSMAİL HAKKI KARAHAN

320905

SERKAN BAKKAL

2012

Kilis ili toprak örneklerinde 238U, 232Th, 40K ve 137Cs radyoaktivite konsantrasyonlarının belirlenmesi
Determination of 238U, 232Th, 40K and 137Cs radioactivity concentrations in Kilis soil samples

YRD. DOÇ. DR. CUMHUR CANBAZOĞLU; YRD. DOÇ. DR. FATMA AYSUN UĞUR

346581

YUNUS SAKAR

2012

Bir iki ve üç boyutta kuantum pseudodot yapıları
Quantum pseudodot structures in one two and three dimensions

DOÇ. DR. ABDURAHMAN ÇETİN

320907

EMRULLAH AKYOL

2012

4?-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile nematik sıvı kristalin elektro-optik özelliklerinin farklı çözücüler içerisinde incelenmesi
4?-oktoloksi-4-bifenilkarbonitril nematik sivi kristalin elektro-optik özelliklerinin farkli çözücüler içerisinde incelenmesi

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA YAZICI

346591

FARUK GÜDEN

2013

Ferrosıvı nanoparçacıkların magnetik yakalama metodu ile depolanması ve karakterizasyonu
Deposition of ferrofluid nanoparticles with magnetic capturing method and its characterization

DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE

346588

SİNAN DİKEN

2013

Co90Fe10 ince filmlerin manyetik ve yapısal özelliklerine altın alt tabaka etkisi
Effect of Au underlayer on structural and magnetic properties of Co90Fe10 thin films

DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE

378487

SUNA İLTER

2014

Antikanserojen aktivitesi bilinen bazı şifalı bitkilerdeki radyoaktivite konsantrasyon'unun belirlenmesi
Determination of radioactivity concentration in some medicinal plants which have anti-carcinogenic activity

YRD. DOÇ. DR. CUMHUR CANBAZOĞLU

378479

YILDIRAY HAMURCU

2014

Elektrokimyasal olarak büyütülen ZnSe ince filmlerinin yapısal, optiksel ve elektriksel özelliklerinin ve heteroeklem uygulamalarının araştırılması
ZnSe thin films grown electrochemically structural, optical and electrical properties and investigation of heterojunction applications

YRD. DOÇ. DR. HATİCE ASIL

446452

MUSTAFA KIRŞAN

2016

Dört boyutlu uzayda harmonik osilatör problemi
The problem of harmonic oscillator in four dimensions

DOÇ. DR. ABDURAHMAN ÇETİN

481855

EMİNE AKKUTLU

2017

Baryum ve ıyot bileşiklerinin auger elektronu yayımlanma ihtimaliyeti oranlarının ve K dan L ye boşluk geçişi ihtimaliyetlerinin ölçülmesi
Measurement of ratios of auger electrons emission probabilities and K-L shell vacancy transfer probability for barium and iodine compounds

DOÇ. DR. BURHANETTİN GÖKER DURDU

378480

SERKAN ÇAPAN

2014

Uzun dalgaboylu yarı iletken doyurulabilen soğurucu ayna yapıların teorik olarak incelenmesi
Theoretical analysis of semiconductor saturable absorber mirror strucutures

DOÇ. DR. MURAT ODUNCUOĞLU

415360

ÖMER ÖZKAYA

2015

NiFeCr ince film alaşımların magnetik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi
Analysis of magnetic and structural properties of NiFeCr thin film alloys

DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE

517432

SERKAN ERDOĞAN

2018

Ferrosıvı-kil kompozitlerinin üretilmesi, mekanik ve manyetik özelliklerinin incelenmesi
The production of ferrofluid-clay composites, investigation of their mechanical and magnetic properties

DOÇ. DR. METİN AÇIKYILDIZ

446479

AYŞE GÜNDOĞAN

2016

Kilis ili sularında radon gazı ölçümü
Measurements of radon gas in waters in the province of Kilis

DOÇ. DR. CUMHUR CANBAZOĞLU

 

 

 

MATEMATİK ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

378488

İBRAHİM KARABAYIR

2014

q-logaritmik konveks fonksiyonlar üzerine
On q-logarithmic convex functions

YRD. DOÇ. DR. MEVLÜT TUNÇ; PROF. DR. FAHİR TALAY AKYILDIZ

378483

EBRU YÜKSEL

2014

S-geometrik konveks fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikleri
Hermite-hadamard type integral inequalities for s-geometric convex functions

YRD. DOÇ. MEVLÜT TUNÇ

415353

YUSUF ŞUBAŞ

2015

Neutrosophic sayılar ve onların çok kriterli karar verme problemlerine uygulamaları
Neutrosophic numbers and their application to multi-attribute decision making problems

YRD. DOÇ. DR. İRFAN DELİ

446483

ŞİRİN LUTFU

2016

3-boyutlu Öklid uzayında yönlü bertrand eğrileri
Directional bertrand curves in 3-dimensional Euclid space

DOÇ. DR. MUSTAFA DEDE

481856

YUNUS TOKTAŞ

2017

Çok değerli neutrosophic kümelerin üzerine bazı benzerlik ölçümleri ve uygulamaları
Some similarty measureson neutrosophic multi sets and their applications

DOÇ. DR. MUSTAFA DEDE

516755

EMEL KIRMIZI ÖZTÜRK

2018

Tek değerli yamuksal neutrosophic sayılar üzerine bazı yeni yaklaşımlar ve onların çok kriterli karar verme problemlerine uygulamaları
Some new approaches on si̇ngle valued trapezoi̇dalneutrosophi̇c numbers and thei̇r appli̇cati̇ons to multi̇ple cri̇teri̇a deci̇si̇on maki̇ng problems

DR. ÖĞR. ÜYESİ İRFAN DELİ

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 

Tez No

Öğrencinin Adı Soyadı       

Yıl

Tez Adı

Danışman

415351

HABİP YUSUF HASIRCI

2015

İç aydınlatmada led sürücülerinin güç optimizasyonu
Power optimization of led drivers in indoor lighting

PROF. DR. ÖMER FARUK FARSAKOĞLU

446472

İBRAHİM ÇELİK

2016

Güç LED'li aydınlatma uygulamaları için tek katlı güç faktörü düzeltmeli sürücülerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi
The design and application of single stage power factor correction LED drivers for power led lighting system

PROF. DR. ÖMER FARUK FARSAKOĞLU

446478

TUĞBA BEGGİ

2016

Güç LED sistemlerinde ışık optimizasyonu yönünden yansıtıcı yüzeylerin elde edilmesi ve ışık verimlerinin belirlenmesi
Determination of obtaining the reflecting surface and the light output efficiency in terms of the optimization of the power LED systems

PROF. DR. ÖMER FARUK FARSAKOĞLU

481857

MAHİR ÇEVİK

2017

Güneş ve hidrojen enerjisi esaslı alternatif hibrit bir enerji sisteminin geliştirilmesi
Development of an alternative hybrid energy system based solar and hydrogen energy

DOÇ. DR. KEMAL DELİHACIOĞLU; PROF. DR. ABDULKADİR YILDIZ

521395

KÜRŞAD GÜLER

2018

T-şekilli frekans seçici yüzeylerin çok bantlı filtre ve soğurucu uygulamaları
T-shaped frequency selective surfaces of multi-band filter and absorbing applications

DOÇ. DR. KEMAL DELİHACIOĞLU

Son Güncelleme: 2019-05-31 15:42:23
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020